butterfly

A+ A A-

EPC

Projekt realizovaný metodou EPC lze charakterizovat jako komplexní službu zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků projektu, přičemž dodavatel projektu EPC - Firma energetických služeb (FES) - poskytuje svým zákazníkům záruku za dosažení očekávaných ekonomických přínosů projektu. Součástí EPC projektu je zajištění financování ze strany FES a splácení investice z dosažených úspor. Metoda EPC je použitelná ve všech sektorech ekonomiky a pro všechny druhy vlastnických či provozovatelských vztahů k předmětným objektům a zařízením.

CO TO JE EPC

Podstatou EPC projektů je poskytnutí všech služeb vedoucích ke snížení vysokých nákladů na provoz konkrétních objektů. Do komplexu poskytovaných služeb patří:

 • příprava podkladů a zpracování nabídky na realizaci úsporných opatření,
 • dodávka a montáž navržených úsporných opatření na "klíč",
 • zajištění financování vč. využití dostupných zvýhodněných zdrojů,
 • provozování a servis po dobu trvání smluvního vztahu,
 • záruka za dosažení předpokládaných úspor, které slouží ke splácení celkových nákladů,
 • sledování a vyhodnocování dosažených výsledků po dobu trvání smluvního vztahu.

Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že realizátor projektu metodou EPC svému zákazníkovi poskytuje široký sortiment služeb. Pro EPC jsou charakteristické zejména dvě poslední z výše uvedeného výčtu a to záruka za dosažení úspor a dlouhodobé sledování výsledků. Ze samotné podstaty metody EPC vyplývá pro firmu energetických služeb (FES) velká odpovědnost a jí odpovídající rizika. FES je plně závislá na výsledcích projektu, protože pokud nebude dosaženo očekávaných úspor, splácení investičních nákladů je hrazeno z prostředků poskytovatele záruky = z prostředků FES.

CO LZE OČEKÁVAT OD PROJEKTŮ EPC

Obecně lze říci, že projekty realizované metodou EPC umožní zákazníkům plně se věnovat svému hlavnímu poslání a problémy spojené s dodávkou, distribucí a spotřebou energie přenechat odborníkům, včetně převedení všech rizik neúspěchu projektu na dodavatele - FES. Neznamená to však, že by FES "nekontrolovaně" vstoupila do dosavadního výsostného teritoria zákazníka a na vlastní riziko začala řešit energetické problémy. Jedním z klíčových předpokladů úspěšného EPC projektu je velmi úzká spolupráce, která již v prvních fázích přípravy projektu musí vyústit ve vzájemnou důvěru obou partnerů, kteří mají společný zájem. Tímto společným zájmem je podstatné snížení plateb za energie a využití části těchto úspor ke splácení vynaložené investice. Zájmem FES i zákazníka je tedy zainvestovat a zrealizovat jen taková opatření a v takové ceně, která se zaplatí z úspor dosažených těmito opatřeními.

Od projektů EPC je tedy možné očekávat vzájemně prospěšnou spolupráci, kdy zadavatel (zákazník) chce snížit své energetické, případně i další provozní náklady a dodavatel (FES) chce poskytnout takové služby, které budou zaplaceny z dosažených úspor. Pokud úspor nebude dosaženo (vysoká splátka díky "drahému" opatření nebo nízké úspory vlivem jejich špatného odhadu), FES nedosáhne očekávaných příjmů.

epc obrazok1

HLAVNÍ ZÁSADY PROJEKTU EPC

Podstatou EPC projektů je navrhnout a realizovat taková opatření, která přinesou efekty vyšší než náklady na jejich dosažení, tj. náklady na instalaci, financování a vyhodnocování. Základní principy metody EPC a vztahy mezi hlavními účastníky těchto projektů jsou znázorněny na Obr. 1

POSTUP REALIZACE PROJEKTU EPC

Projekt EPC obsahuje tři základní fáze:

Příprava projektu

Během této fáze je připravena nabídka pro zákazníka a v případě jeho zájmu a souhlasu je zpracován technicko-ekonomický návrh projektu. Pokud je předložený návrh projektu schválen zákazníkem, FES ve spolupráci se zákazníkem připraví návrh financování projektu.

Realizace projektu

FES zajistí projektovou dokumentaci včetně všech potřebných administrativních podkladů potřebných pro výstavbu. Současně s přípravou výstavby projektu zajišťuje FES i financování projektu. FES plní roli generálního dodavatele stavby a nejčastěji formou subdodávek zajistí všechny dodávky a montáže. Pro výstavbu, stejně jako pro celý projekt EPC, je FES jediným smluvním partnerem zákazníka.

Vyhodnocování a splácení projektu

Po dokončení výstavby je po dobu splácení projektu (obvykle 6 - 10 let) FES odpovědná za dosažené úspory, sleduje a vyhodnocuje jejich výši. Pokud dosažené úspory nestačí na stanovené splátky, hradí vzniklý rozdíl FES.

 

I.etapa - Vývoj projektu    II.etapa - Výstavba projektu    III.etapa - provoz a splácení projektu
Činnosti a aktivity
Ustavení odpovědných zástupců zákazníka a FES

Analýza stávajícího stavu včetně návrhu úsporných opatření - energetický audit

Návrh financování projektu

Odsouhlasení předloženého návrhu opatření zákazníkem    Zpracování projektové dokumentace

Projednání a zajištění financování projektu

Uzavření finanční smlouvy

Výběr dodavatele, uzavření dodavatelských smluv

Řízení výstavby, uvedení do provozu, komplexní vyzkoušení a zkušební provoz

Výcvik obsluhy    Servisní služby

Sledování, vyhodnocování a garantování úspor

Případné úpravy instalovaných opatření
Smluvní zajištění
Smlouva o energetickém auditu    Smlouva o energetických službách

Finanční smlouva
Způsob financování a platby
Vlastní prostředky FES    Vlastní prostředky FES - do uzavření finanční smlouvy    Splácení podle finanční smlouvy
      Po uzavření finanční smlouvy - čerpání finančních prostředků podle této smlouvy    Vyhodnocování výše dosažených ekonomických přínosů:

1. při překročení garantované výše jejich dělení v dohodnutém poměru

2. při nedosažení garantované výše hradí rozdíl FES
Obvyklá časová náročnost
2 - 3 měsíce    6 - 9 měsíců    6 - 10 let

Etapy projektu EPC a jejich základní charakteristiky
I.etapa - Vývoj projektu II.etapa - Výstavba projektu III.etapa - provoz a splácení projektu
Činnosti a aktivity
 • Ustavení odpovědných zástupců zákazníka a FES
 • Analýza stávajícího stavu včetně návrhu úsporných opatření - energetický audit
 • Návrh financování projektu
 • Odsouhlasení předloženého
 • Návrhu opatření zákazníkem
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Projednání a zajištění financování projektu
 • Uzavření finanční smlouvy
 • Výběr dodavatele, uzavření dodavatelských smluv
 • Řízení výstavby, uvedení do provozu, komplexní vyzkoušení a zkušební provoz
 • Servisní služby
 • Sledování, vyhodnocování a garantování úspor
 • Případné úpravy instalovaných opatření
 • Výcvik obsluhy
Smluvní zajištění
 • Smlouva o energetickém auditu
 • Smlouva o energetických službách
 • Finanční smlouva
Způsob financování a platby
 •  Vlastní prostředky FES
 • Vlastní prostředky FES - do uzavření finanční smlouvy
 • Po uzavření finanční smlouvy - čerpání finančních prostředků podle této smlouvy
 •  Vyhodnocování výše dosažených ekonomických přínosů:
 1. při překročení garantované výše jejich dělení v dohodnutém poměru
 2. při nedosažení garantované výše hradí rozdíl FES

 

Obvyklá časová náročnost
 2 - 3 měsíce  6 - 9 měsíců  6 - 10 let

VÝHODY PROJEKTŮ EPC PRO ZÁKAZNÍKA

Metoda EPC má několik nesporných výhod, které by měli vést k rozhodnutí zákazníka realizovat zamýšlené projekty v energetickém hospodářství ve spolupráci s FES:

 • FES poskytuje smluvní záruku za dosažení ekonomických přínosů projektu a to v takové výši, že je možno jimi vynaložené náklady celého projektu uhradit,
 • zákazník zvyšuje užitnou hodnotu svého majetku bez vynaložení investičních prostředků,
 • využití cizích finančních zdrojů zajištěných FES umožňuje zákazníkovi vložit své volné investiční prostředky do rozvoje své podnikatelské činnosti,
 • FES po dobu trvání smlouvy, obvykle 6 - 10 let, pravidelně sleduje a vyhodnocuje dosažené efekty projektu a udržuje je na potřebné výši, většinou je však drobnými opatřeními ještě zvyšuje.
epc_img

ZÁKLADNÍ SMLUVNÍ VAZBY V PROJEKTU EPC

V projektu realizovaném metodou EPC jsou smluvní vztahy uzavírány vždy mezi FES a zákazníkem.

Podle způsobu financování může být uzavřena finanční smlouva mezi zákazníkem a finanční institucí, která poskytne investiční prostředky na výstavbu projektu. Nejčastější smluvní rámec projektu EPC je znázorněn na Obr. 3.KONTAKTY

THOR ENERGY spol. s r.o. Kubelíkova 1224/42 130 00 Praha 3 - Žižkov

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Infolinka: +420 240 240 100

Skype: thorenergy

(c) 2011 Copyright by ThorEnergy

Login

Register

User Registration
or Zrušit